Öğretim Üyesi Alımı İlanı

(03.09.2022 Tarih ve 31942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Üniversitemiz akademik birimlerine, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 2 (iki) adet Profesör, 2 (iki) adet Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 9 (dokuz) öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 19.09.2022

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

         Fakültesi

Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği vb. konularında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

(İngilizce)

Profesör

2

Doçentliğini veya Profesörlüğünü Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doçent

2

Doktorasını Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisli alanında yapmış olmak, Doçentliğini bu alanlardan birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

2

Doktorasını Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî

Bilimler Fakültesi

Psikoloji

(Türkçe)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı olmak. Duygu durum bozuklukları konusunda çalışmaları bulunmak.

 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

  1. Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)       (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
  2. Özgeçmişi (YÖK formatında)
  3. İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)
  4. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
  5. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
  6. Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  7. Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  8. Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesindeki bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 80 puan) gerekir.
  9. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
  10. Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir.

        İletişim: E-posta: personel@gidatarim.edu.tr; Telefon: (0332) 223 5423- 223 5374.